7 september 2000

CPB: Kwaliteit en doelmatigheid in de zorg vergroten

Ter ondersteuning van een gedachtewisseling over lange termijn vraagstukken heeft het Kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) verzocht toekomstverkenningen te maken in de vorm van een aantal essays.

Vandaag verschijnen deze essays van de beide planbureaus in een gezamenlijke publicatie: 'Trends, dilemma's en beleid: essays over ontwikkelingen op langere termijn'. Eén van de essays heeft tot onderwerp 'Kwaliteit en doelmatigheid in de zorg'.

Enige beleidsopties die het CPB hierin schetst:

Combineer de sterke punten van ziekenfondsverzekering en particuliere verzekeringen in één systeem
De ratio achter het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekeringen is vaak niet duidelijk, noch aan de vraagkant, noch aan de aanbodkant. Het onderscheid lokt een aantal ondoelmatigheden uit op de arbeidsmarkt, en ook in de zorg (zoals het sneller doorverwijzen van ziekenfondspatiënten door huisartsen). Het CPB geeft in overweging om hier één systeem van te maken. Hoe het uniforme verzekeringssysteem moet worden vormgegeven, is afhankelijk van de weging van aspecten als solidariteit, toegankelijkheid en doelmatigheid.

Verbeter de incentives voor doelmatigheid en kwaliteit in het financieringsstelsel
Financiering van zorgaanbieders door een mengvorm van een verrichtingensysteem en een gecontracteerd inkomen vergroot de doelmatigheid. Eigen bijdragen doen dat eveneens door een beperking van consumptie. Persoonsgebonden budgetten kunnen bijdragen aan een betere kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod bij voorzieningen in de sfeer van de 'care' (verpleging en verzorging), waar veel minder sprake is van een informatieachterstand bij de consumenten dan bij 'cure'-voorzieningen.

Geef het model van gereguleerde competitie meer ruimte. Dit kan worden geconcretiseerd door verzekeraars meer beleidsruimte te geven en belemmerende wet- en regelgeving aan te passen
Doelmatigheid in de zorgsector kan meer accent krijgen door de rol van de verzekeraars te versterken. Verzekeraars zijn vanwege hun grootte beter dan consumenten in staat om zorgaanbieders gepast tegenwicht te bieden. Concurrentie tussen verzekeraars biedt meer dan een centraal systeem garanties dat de mogelijkheden tot doelmatige zorginkoop ook ten volle zullen worden benut. Versterking van de rol van verzekeraars kan worden bereikt door de budgettering voor ziekenfondsen aan te scherpen, het werkterrein van ziekenfondsen uit te breiden en belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.

Contactpersonen