18 juli 2012

Aanbod van fossiele brandstoffen, koolstoflekkage en de effectiviteit van handelsmaatregelen als onderdeel van klimaatbeleid

Om de koolstoflekkage van unilateraal klimaatbeleid en handelsmaatregelen om dit tegen te gaan, beide te kunnen analyseren, is het belangrijk de mechanismen van het aanbod van fossiele energie te begrijpen.
No title

In de meeste toegepaste algemene-evenwichtsmodellen wordt het aanbod van fossiele energie gesimuleerd met productiefuncties die als eigenschap hebben dat er een constante substitutie-elasticiteit is tussen de verschillende inputs. De energievoorraden zijn een van de factoren in deze productiefuncties en worden vaak constant verondersteld. Wij tonen aan dat dit problemen in simulaties kan geven, vooral wanneer aanbodelasticiteiten sterk dalen. Dit leidt namelijk weer tot stijgende marginale lekkagevoeten bij grotere coalities met stringentere emissiedoelen, vooral waneer er energie-exporteurs in de coalitie zitten. Het alternatieve model, met productiefuncties die een constante aanbodelasticiteit van energie hebben, simuleert stabielere lekkagevoeten en een groter belang van de handelsgerelateerde koolstoflekkage. Voor de beoordeling van handelsmaatregelen als deel van het klimaatbeleid heeft de modelwijziging geen effect. In de gevallen waar het verschil tussen de modellen het grootst is (met name grote coalities met ambitieuze doelen) zijn  de handelsmaatregelen sowieso het minst effectief. 

Auteurs

Johannes Bollen