24 september 2012

Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)

Door de lage rente en de lage dekkingsgraden zullen veel pensioenfondsen in 2013 naar verwachting de premies moeten verhogen en een verlaging van de pensioenuitkeringen moeten aankondigen. Voor het jaar 2014 zijn nieuwe regels voor het financieel toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen aangekondigd in de Hoofdlijnennotitie van SZW.
No title

Als overbrugging naar het nieuwe regime in 2014 - en om de gevolgen van de lage rente in 2013 te verzachten - heeft het ministerie van SZW een pakket van maatregelen voor een aanpassing van het toezicht op pensioenfondsen samengesteld en aan het CPB ter appreciatie voorgelegd. Deze notitie biedt de gevraagde appreciatie, een CPB Notitie 'Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket' geeft meer details over de berekening van de generatie-effecten.

De opbouw van de deze notitie is als volgt. Paragraaf 2 betoogt dat de huidige situatie illustreert dat het huidige pensioencontract onvoldoende schokbestendig is en dat het wenselijk is om over te gaan op het nieuwe reële contract. Paragraaf 3 beschrijft het beleidspakket voor aanpassingen van de regels voor het huidige nominale contract. Paragraaf 4 tot en met 9 beschrijft de effecten van de voorgestelde beleidsmaatregelen en paragraaf 10 de effecten van het totale beleidspakket. Paragraaf 11 sluit af met een appreciatie van het beleidspakket.