16 december 2005

Arbeidsaanbod tot 2050: een beleidsneutraal scenario

In dit memorandum beschrijven we een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod tot 2050. Deze projectie ligt mede ten grondslag aan studies van het CPB met betrekking tot vergrijzing en de toekomst van de welvaartsstaat.

In de projectie zal de arbeidsparticipatie nog met enkele %-punten stijgen tot het maximale niveau van 75% in 2014, waarna deze nagenoeg constant blijft. De belangrijkste oorzaak van de nog resterende participatiestijging is dat oudere cohorten vrouwen met een relatief lage participatiegraad worden 'vervangen' door jongere cohorten die een hogere arbeidsdeelname kennen. Deze trend zet zich weliswaar door na 2014, maar wordt teniet gedaan door het drukkende effect van de vergrijzing, waardoor per saldo een constante participatiegraad resulteert. In absolute termen leidt de vergrijzing tot een daling van de beroepsbevolking; tussen 2020 en 2030 met gemiddeld 35 000 personen (½%) per jaar.

Auteurs

Daniel van Vuuren

Lees meer over