28 april 2001

Arbeidsparticipatie van vrouwen

In de jaren negentig is de werkgelegenheid onder vrouwen sterk toegenomen; als percentage van de vrouwelijke bevolking tussen de 15 en 65 jaar steeg de werkgelegenheid in personen met 13%-punt. Het kabinet streeft voor de komende tien jaar eenzelfde toename na.

Onder invloed van sociaal-culturele trends is een sterke doorgroei van de participatie van vrouwen te verwachten, zij het dat dit minder snel dan in het (recente) verleden plaats zal vinden.

Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid de arbeidsparticipatie van vrouwen de komende tien jaar met 6 á 9%-punt toenemen. Wil de kabinetsdoelstelling worden gehaald, dan betekent dit dat additioneel beleid zou moeten zorgen voor een extra toename van 4 tot 7%-punt. Met name beleid gericht op het wegnemen van de ontmoedigende werking van het belasting- en sociale zekerheidsstelsel kan resulteren in relatief omvangrijke effecten.

Aan additioneel beleid specifiek gericht op vrouwen kunnen echter ook nadelen verbonden zijn. Het kan namelijk zijn dat dit ten koste gaat van het arbeidsaanbod van kostwinners, of dat reeds werkende vrouwen meer in deeltijd gaan werken. Daardoor kan een aanzienlijke toename van het arbeidsaanbod in personen gepaard gaan met een veel geringere toename van het arbeidsaanbod in voltijdse equivalenten en is de verbreding van het economisch draagvlak veelal gering.

Downloads

Lees meer over