28 september 2018

Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

Beperkte beoordeling CPB van maatregelen klimaatakkoord

Persbericht
Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde notitie Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ van het CPB.

De beperkte beoordeling komt doordat nu nog onduidelijk is welke concrete stappen worden genomen door de partijen, in welk tijdsbestek en hoe partijen aan afspraken worden gehouden. Zodra deze informatie er is, kan het CPB een analyse uitvoeren.

Een aantal afzonderlijke maatregelen op het gebied van mobiliteit en elektriciteit is apart beoordeeld. Als de maatregelen op een gegeven moment worden beoordeeld als onderdeel van een integraal pakket, dan kunnen de effecten afwijken.

Het CPB gaat niet in op de streefbeelden zoals geschetst door de klimaattafels. De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) gaat daar wel op in. 
 

Lees ook de rapportage van het PBL.

Bij de beoordeling van maatregelen is intensief samengewerkt met het PBL. De door het PBL gemaakte kosteninschattingen zijn consistent met de lasten en uitgaven die in deze notitie zijn gerapporteerd. In deze notitie geldt steeds het Regeerakkoord als uitgangspunt (‘CPB-RA-pad’).

Auteurs

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen
Daniël van Vuuren