Kopafbeelding publicaties CPB

Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

CPB Notitie, 28 september 2018

Deze CPB Notitie gaat in op maatregelen in het zgn. ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHK) zoals dat door het Klimaatberaad is vastgesteld. De voorzitter van het Klimaatberaad heeft het CPB verzocht om, in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een beoordeling te geven van maatregelen op lasten voor burgers, bedrijven en de overheid, budgettaire effecten en inkomenseffecten. In het verzoek geeft de voorzitter aan dat “mogelijk niet van alle onderdelen een beoordeling op voornoemde drie onderdelen is te maken”, omdat het VHK nog niet op alle onderdelen concreet is uitgewerkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht en de rapportage van het PBL.

Bij de beoordeling van maatregelen is intensief samengewerkt met het PBL. De door het PBL gemaakte kosteninschattingen zijn consistent met de lasten en uitgaven die in deze notitie zijn gerapporteerd. In deze notitie geldt steeds het Regeerakkoord als uitgangspunt (‘CPB-RA-pad’).

Deel deze pagina