18 augustus 2009

Budgettaire effect samenvoeging WWB, Wajong en WSW

De VVD heeft het CPB verzocht om een budgettaire doorrekening te verrichten van hun voorstel waarin de WWB, Wajong en WSW worden samengevoegd tot een decentraal uitgevoerde regeling.

Volgens het voorstel worden de meeste uitkeringen en WSW-lonen voor personen onder 27 jaar afgeschaft, wat leidt tot een forse besparing. De enige uitzondering betreft duurzaam en volledig arbeidsongeschikten, die volgens het voorstel nog wel een uitkering ontvangen. Het plan behelst voorts een verlaging van de uitkering, waardoor veel uitkeringsgerechtigden er op achteruit gaan.

Vooral de lonen voor huidige WSW’ers worden fors verlaagd. Het budget voor re-integratie wordt eveneens fors verlaagd, vooral bij personen die in het huidige systeem in de WWB zouden zijn gekomen (het huidige W-deel). De decentralisering van de huidige regelingen naar de gemeenten geeft bovendien een sterkere prikkelwerking op uitkeringsgerechtigden, zodat het aantal uitkeringen zal dalen.

Tegenover deze budgettaire besparingen staan hogere kosten voor de begeleiding naar werk en ondersteuning op de werkplek voor de huidige Wajongeren. Ook nemen de onderwijsuitgaven toe, omdat veel personen onder 27 jaar langer op school zullen blijven dan nu het geval is. De maatregel impliceert forse inkomenseffecten voor bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden.

De inkomenseffecten worden in deze notitie niet nader gekwantificeerd. Deze notitie verschaft een budgettaire analyse van het VVD-plan. In de analyse wordt niet stilgestaan bij eventuele juridische complicaties. Abstraherend van deze mogelijke complicaties, genereert de maatregel een uiteindelijke besparing op de overheidsbegroting van 1,25 mld euro. Deze besparing wordt pas op lange termijn bereikt. Welk deel binnen één jaar of kabinetsperiode gerealiseerd kan worden behoeft nadere studie.

Lees meer over