6 juni 2018

Certificering budgettaire ramingen Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Deze CPB Notitie certificeert de ramingen van twee fiscale beleidsmaatregelen uit het wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’. Het betreft (reparatie)maatregelen binnen het fiscale-eenheidsregime aangaande renteaftrekbeperkingen en de tariefsverhoging van de innovatiebox. Het CPB acht de budgettaire ramingen van de maatregelen neutraal en redelijk. De raming van de spoed(reparatie)maatregelen betreffende het fiscale-eenheidsregime acht het CPB een raming met grote onzekerheid.

In deze notitie certificeert het Centraal Planbureau de ramingen door het ministerie van Financiën van budgettaire kosten of opbrengsten van fiscale beleidsmaatregelen, zoals opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’. De certificering van de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid loopt vooruit op de Miljoenennota 2019 vanwege de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 22 februari 2018, waarin het HvJ EU heeft geoordeeld dat de gecombineerde toepassing van de renteaftrekbeperkingen met het Nederlandse regime van de fiscale eenheid leidt tot een verschil in behandeling dat in strijd is met het recht van de Europese Unie.

Certificering van deze fiscale maatregelen houdt in dat het CPB toetst of de ramingen ‘neutraal en redelijk’ zijn en aangeeft wat de bijbehorende mate van onzekerheid is.  Een raming is ‘redelijk’ als er bij het CPB geen betere bronnen of ramingsmethoden bekend zijn om de desbetreffende raming te maken. De term ‘neutraal’ houdt in dat de raming zuiver is en dus geen systematische afwijking naar boven of naar beneden vertoont. Een beschrijving van het toetsingskader is te vinden in de CPB Notitie van 19 september 2017 (link).

Iedere maatregel onderwerpt het CPB aan een marginale toetsing. Hierbij wordt allereerst gekeken naar wat de beleidsmaatregel inhoudt en hoe het fiscale landschap hierdoor verandert. Voorts worden de gebruikte data en aannames voor de raming van budgettaire effecten nagelopen. In het bijzonder wordt gekeken naar onzekerheden in de raming, die kunnen voortkomen uit de gebruikte data, modellen, aannames en mogelijk gedrag. 

Controversiële maatregelen, maatregelen met een geraamd budgettair effect van meer dan 50 mln euro en maatregelen met onzekere gedragseffecten beoordeelt het CPB uitvoeriger.  Daarbij wordt dieper ingegaan op de ramingswijze, met nadruk op de berekening van de grondslag en de validiteit van de gebruikte aannamen en gedragseffecten. Het CPB geeft bij iedere raming een afzonderlijke inschatting van de onzekerheid.

Auteurs

Maurits van Kempen

Lees meer over