Kopafbeelding publicaties CPB

Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen

CPB Notitie, 19 september 2017

Deze CPB Notitie betreft een certificering van de ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen in het pakket Belastingplan 2018. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies in het vijftiende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de gecertificeerde fiscale maatregelen redelijk en neutraal.

Lees het bijbehorende persbericht en ook de Macro Economische Verkenning 2018.

Met de certificering wordt invulling gegeven aan het advies in het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

In deze CPB Notitie zijn in totaal 65 ramingen gecertificeerd. Hiervan hebben er eenentwintig een mogelijk budgettair effect. Voor deze maatregelen wordt tevens een inschatting van de onzekerheid gemaakt. Na de marginale beoordeling zijn, in overeenstemming met het toetsingskader vier maatregelen uitvoerig beoordeeld. Tabellen 1 en 2 geven een overzicht van alle gecertificeerde maatregelen. In de navolgende paragraaf wordt de certificering van en de onzekerheidsanalyse voor enkele specifieke ramingen toegelicht.

Deel deze pagina