17 augustus 2005

De arbeidsmarkt van de zorgsector: data en modellen

Databeschikbaarheid is nodig en modellen zijn nuttig voor de beoordeling van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de zorgsector. Dit geldt zowel voor de "manpower planning" zoals door de zorginstellingen en zorgopleidingen in het verleden is toegepast als voor de marktgerichte oriëntatie van de zorgsector in de toekomst.

Dit memorandum inventariseert en beoordeelt beschikbare data en modellen van de arbeidsmarkt in de zorgsector. Verder onderzoekt dit memorandum of de uitkomsten van deze arbeidsmarktmodellen gebruikt kunnen worden om de zorgramingen van het CPB bij te stellen voor eventuele verwachte tekorten aan personeel. Er blijken veel data beschikbaar te zijn over de arbeidsmarkt van de zorgsector. Daarbij zijn er veel overlappingen en hiaten. Er zijn niet veel consistente tijdsreeksen van de diverse van de arbeidsmarktstromen. Dit beperkt het schatten van gedragsvergelijkingen. De bestaande arbeidsmarktmodellen van de zorgsector in Nederland zijn meer rekenschema's dan modellen. Ze hebben geen gedragsvergelijkingen en terugkoppelingsmechanismen en zijn niet zonder meer geschikt als analyse en prognose instrument.

De modeluitkomsten geven wel aan waar mogelijke toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Voor een oplossing van die knelpunten geven deze modellen geen indicatie. In de praktijk bestaan die uit een mix van substitutie en productiebeperkingen. Dit memorandum laat zien hoe het geraamde arbeidsaanbod van RegioMarge geanalyseerd en bewerkt kan worden om er een bovengrens voor het geraamde CPB zorgaanbod van af te leiden. Dat gaat niet zonder methodelogische problemen en het nodige rekenwerk.

Auteurs

Hein Mannaerts

Lees meer over