20 juli 2004

De Economische Marginalisering van de Nederlandse Landbouw

Tot aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, groeide de landbouw in Nederland ongeveer even snel als de rest van de economie. De Nederlandse landbouw onderscheidde zich daarmee in positieve zin van de landbouw in de andere rijke landen.

Dat het aandeel van de landbouw in het bruto nationaal product desondanksstructureel afnam, had te maken met het achterblijven van de prijzen. Door de forse stijging van de arbeidsproductiviteit bleven de agrarische inkomens overigens redelijk op peil.

Sinds een jaar of tien lijkt er sprake van een trendbreuk in deze ontwikkeling: de groei van de productie stagneert, de prijzen dalen sneller dan in de decennia daarvoor en de arbeidsproductiviteit neemt nog maar langzaam toe. Kortom, de Nederlandse landbouw is in een versneld proces van economische marginalisatie terechtgekomen. Het ziet er niet naar uit dat aan deze ontwikkeling snel een einde komt.

Auteurs

Herman Stolwijk