4 april 2013

De effecten van de wijkschool in Rotterdam op onderwijsdeelname, werk en criminaliteit

In dit paper worden de effecten van de wijkscholen in Rotterdam op een aantal sociaaleconomische uitkomsten geëvalueerd. De wijkscholen bieden een intensief programma voor jongeren met complexe problemen op meerdere terreinen (zoals arbeid, financiën, justitie, gezondheid, huisvesting en sociale omgeving).
No title

Het programma heeft als doel hen te begeleiden naar het reguliere onderwijs of naar werk. 

De resultaten van jongeren die (door de gemeente Rotterdam) zijn verwezen naar de wijkschool, worden vergeleken met de resultaten van een controlegroep, die bestaat uit jongeren die niet konden deelnemen aan het programma, omdat de wijkschool haar maximale capaciteit had bereikt. Deze jongeren zijn verwezen naar een regulier re-integratietraject. De resultaten van deze studie moeten dus worden geïnterpreteerd als de effecten van een verwijzing naar de wijkschool ten opzichte van een verwijzing naar een regulier re-integratietraject. 

Het onderzoek heeft betrekking op alle jongeren die in aanmerking komen voor de wijkschool en tussen augustus 2009 en september 2010 zijn verwezen door de gemeente. Deze jongeren zijn gevolgd tot november 2012 wat betreft onderwijsdeelname, werk en criminaliteit. De belangrijkste conclusies zijn: 

  • Er is geen bewijs dat een verwijzing naar de wijkschool leidt tot een grotere kans op onderwijsdeelname of werk, vergeleken met een verwijzing naar een regulier re-integratietraject. 
  • Een verwijzing naar de wijkschool leidt tot een toename in criminaliteit ten opzichte van een verwijzing naar een regulier traject. Dit effect wordt veroorzaakt door een toename van criminele activiteit onder de groep jongeren die al verdacht werd van een misdrijf voor aanvang van het programma. De criminele activiteit neemt niet toe onder de groep jongeren die niet eerder crimineel gedrag vertoonden. 

Deze studie is een vervolg op een tussentijdse evaluatie van de wijkscholen uit 2011 (CPB Notitie 8-6-2011), die zich baseerde op de beschikbare gegevens op peildatum 1 april 2011. Een toelichting op de verschillen tussen de huidige studie en de tussentijdse evaluatie is te vinden in het CPB Achtergronddocument ‘Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam’ . Halverwege 2012 is het programma van de wijkschool aangepast. De mogelijke effecten van deze aanpassing maken geen onderdeel uit van deze studie.

Steekwoorden: probleemjongeren, voortijdig schoolverlaten, criminaliteit, effectevaluatie

Auteurs

Marc van der Steeg
Dinand Webbink

Lees meer over