4 april 2013

Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam

In 2009 is in Rotterdam een pilot gestart met twee wijkscholen gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten van zogenoemde ‘overbelaste’ jongeren met complexe problemen op meerdere leefgebieden.

De bewindslieden van OCW, Jeugd en Gezin, WWI, SZW en Justitie hebben destijds gezamenlijk 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de financiering van 200 plaatsen per jaar. De wijkscholen bieden een intensief programma bestaande uit onderwijs, werk en zorg voor jongeren met als doel hen te begeleiden naar het reguliere onderwijs of naar werk.

Aan de pilot is een evaluatieonderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd door het CPB. In juni 2011 zijn voor het eerst tussentijdse resultaten gerapporteerd in CPB Notitie ‘Evaluatie Wijkscholen Rotterdam’ (hierna: tussentijdse notitie). Deze rapportage was gebaseerd op de stand van zaken op 1 april 2011. Destijds was slechts een deel van de jongeren uitgestroomd uit de wijkschool. Het betrof dus relatief kortetermijneffecten, waarbij een groot deel van de jongeren nog in het traject aanwezig was. De analyses in het Discussion Paper zijn gebaseerd op de stand van zaken op peildatum 1 november 2012. Op die peildatum waren alle jongeren uitgestroomd uit hun traject.

Dit achtergronddocument heeft twee doelen. Ten eerste beschrijft het de verschillen tussen de gepresenteerde analyses in het Discussion Paper en de analyses in de tussentijdse notitie van juni 2011. Het feit dat alle deelnemers zijn uitgestroomd uit hun traject, biedt de mogelijkheid om de effecten van de wijkschool betrouwbaarder te schatten. Daarnaast worden nieuwe gegevens toegevoegd aan het onderzoek. 

Ten tweede presenteert dit document ter informatie een korte update van de belangrijkste analyses, zoals gepresenteerd in de tussentijdse notitie. Dit zijn dus analyses op basis van de nieuwe peildatum 1 november 2012, die wat betreft methodologie en gebruikte gegevens nog equivalent zijn met de analyses in de notitie van 2011. 

Hoofdstuk 2 bespreekt eerst de doorgevoerde wijzingen in het Discussion Paper in vergelijking met de tussentijdse notitie. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens een korte update van de analyses uit de notitie. Hoofdstuk 4 concludeert en relateert de gepresenteerde resultaten in hoofdstuk 3 aan de resultaten van de wetenschappelijke analyse in het Discussion Paper.

Dit CPB achtergronddocument hoort bij het CPB Discussion Paper ‘The effect of a special program for multi-problem school dropouts on educational enrolment, employment and criminal behaviour; evidence from a field experiment’ (hierna: Discussion Paper). Dit Discussion Paper presenteert de wetenschappelijke evaluatie van de wijkscholen in Rotterdam.

Downloads

Auteurs

Marc van der Steeg
Dinand Webbink

Lees meer over