12 juli 2007

De effectiviteit van een lumpsum ondersteuning: case WBSO

De invoering van de startersfaciliteit in de WBSO in 2001 geeft de mogelijkheid de effectiviteit van een lumpsum ondersteuning te onderzoeken met behulp van een natuurlijk experiment.

Een specifieke groep jonge bedrijven kreeg een lumpsum korting op de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen. Een soortgelijke maar iets oudere groep bedrijven kwam hiervoor niet in aanmerking. Omdat beide groepen nauwelijks van elkaar verschillen, is het wel of niet bestaan van een verschil in S&O-loonsom tussen de groepen te interpreteren als het wel of niet effectief zijn van de lumpsum ondersteuning. Immers andere mogelijke verklaringen gelden voor beide groepen gemiddeld genomen evenzeer. Economische theorie geeft aan dat een lumpsum ondersteuning niet effectief is. Onze analyse bevestigt deze conclusie en versterkt daarmee de huidige empirische literatuur over de ineffectiviteit van een lumpsum ondersteuning. Het ontstaan van een lumpsum ondersteuning als bijproduct van beleid is vaak onvermijdelijk. Het is voor beleidsmakers daarom van belang te zorgen dat beleid zoveel mogelijk bedrijven bereikt die wel geprikkeld worden tot een gedragsverandering.

Auteurs

Björn Vroomen
Maarten Cornet

Lees meer over