9 januari 2009

De groei van de arbeidsparticipatie van oudere mannen ontrafeld

Vanaf het midden van de jaren '90 neemt de arbeidsparticipatie van 50-plussers toe. Zowel economen als beleidsmakers speculeren regelmatig over de oorzaken.

In deze bijdrage werpen we meer licht op de achterliggende oorzaken van deze ontwikkeling door middel van een eenvoudige statistische analyse voor mannen tussen de 50 en 70 jaar op basis van de Enquête Beroepsbevolking.

Ruwweg een kwart van de geobserveerde participatiestijging in de periode 1992-2006 kan worden toegeschreven aan de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau, en ruim een vijfde hangt samen met het gestegen opleidingsniveau van de partner. De laatste bevinding ondersteunt de theorie van complementariteit van vrije tijd binnen het huishouden: beter opgeleide partners participeren immers vaker op de arbeidsmarkt. In vergelijking met een recente analyse voor de VS, Canada, en het Verenigd Koninkrijk is het belang van deze twee factoren niet bijzonder groot.

Het ligt het voor de hand dat het beleid in Nederland een relatief belangrijke rol heeft gespeeld, met name de afschaffing van VUT-regelingen en de hervorming van de WAO. Dit kan maximaal de helft van de geobserveerde participatiestijging verklaren.

Auteurs

Daniel van Vuuren

Lees meer over