6 juli 2007

De maatschappelijke kosten en baten van re-integratie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert momenteel een beleidsdoorlichting uit naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid zoals verwoord in het SZW-begrotingsartikel 23.

In het najaar van 2007 dient deze beleidsdoorlichting voltooid te zijn. Als eerste stap heeft SZW de bestaande literatuur naar (micro-)effectiviteit van reintegratie in kaart gebracht.

Om tot een brede maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van het beleid te komen, is echter hiernaast ook informatie nodig over: (i) substitutieeffecten voor andere werkzoekenden en werknemers dan de direct betrokkenen en (ii) de productiviteit van gere-integreerde werkzoekenden. SZW heeft daarom het CPB verzocht om met name op deze twee punten tot een kwantitatieve inschatting te komen voor zowel de WW als de WWB. Een aanvullende vraag is hoe sterk deze inschatting varieert met het type traject, het moment van inzet, de doelgroep en de conjunctuur.

Lees meer over