6 december 2013

De probleemcheck: het verband tussen probleemanalyse en de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van een gebiedsontwikkelingsproject levert informatie aan degenen die de beslissing moeten nemen om het project al dan niet uit te voeren en de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. Deze CPB Notitie gaat nader in op het verband tussen de probleemanalyse en de MKBA.
No title

De effectiviteit en bruikbaarheid van de MKBA staat of valt met de aansluiting van de MKBA op het beleidsdiscours en de beleidsvraag. Het is dan ook van belang van te voren na te gaan welke beleidsvragen in de MKBA centraal dienen te staan en welke beleidsinformatie de MKBA dient te leveren. We betogen dat dit kan worden bewerkstelligd door MKBA-opstellers al in de fase van de probleemanalyse te betrekken bij de beleidsdiscussie.

In deel I van deze notitie wordt het belang van het verband tussen probleemanalyse en de MKBA beargumenteerd en wordt de probleemcheck als nieuw instrument ontwikkeld dat bijdraagt aan het transparant maken van dit verband. De probleemcheck is een check op de verschillende elementen waaruit een probleemanalyse zou moeten bestaan. Dit instrument is er op gericht de discussie over de probleemanalyse te faciliteren om zo tot een gezamenlijk gedragen, scherp afgebakende probleemstelling te komen die kan dienen als uitgangspunt voor de analyse met en interpretatie van de MKBA.

In deel II passen we de inzichten uit deel I toe op een concrete casus, te weten de Schaalsprong Almere en de maatschappelijke kosten-batenanalyse die hiervan in 2009 door CPB en PBL is gemaakt. Het doel van de toepassing is om de voordelen van een scherpe probleemanalyse in de MKBA-praktijk voor het voetlicht te brengen en om de mogelijkheden en meerwaarde van de probleemcheck te laten zien.

Auteurs

Gerbert Romijn
Sabine Visser

Lees meer over