4 juli 2007

Determinanten van de gezondheidszorguitgaven

Op basis van paneldata voor OESO-landen wordt nagaan wat de invloed is van inkomen, demografie, technologie en beleid op de gezondheidsuitgaven.

Daarbij wordt door middel van een onzekerheidsanalyse nagegaan hoe de toepassing van de geschatte parameters voor verschillende modellen en specificaties leidt tot verschillende ramingen van de uitgaven op middellange termijn aan gezondheidszorg in Nederland de komende jaren. De schattingsresultaten zijn beperkt gevoelig voor de gehanteerde specificatie en de periode waarover is geschat. De verschillen in specificatie leiden tot verschillen in ramingen voor de periode 2008-2011 die niet groter te zijn dan 0,2%-punt per jaar. Bij een groei van het BBP per capita van rond de 1,5% per jaar bedraagt de jaarlijkse groei van het verwachte zorgvolume tussen de 2,8% en 3,0%. Verder kan op basis van dit onderzoek worden geconcludeerd dat de inkomenselasticiteit tussen de 0,5 en 1 ligt. De afzonderlijke invloed van het aandeel 65-plussers, het beleidseffect en technologie op de ontwikkeling van de uitgaven aan de gezondheidszorg lopen per specificatie behoorlijk uiteen. De totale bijdrage van de drie factoren bedraagt minimaal 1,3%-punt en maximaal 1,6%-punt per jaar.

Downloads

Auteurs

Lees meer over