3 december 2004

Economische effecten VpB-pakket

Recentelijk is besloten het tarief van de vennootschapsbelasting (VpB) te verlagen met 4,5%-punt. De financiering van de daarmee gemoeide daling van de VpB-opbrengsten vindt vooral door het bedrijfsleven zelf plaats.

Daarvoor zijn verhogingen van indirecte belastingen en werkgeverspremies als belangrijkste bronnen van financiering opgenomen. Alhoewel het voorgestelde pakket vooral een belastingverschuiving binnen het bedrijfsleven betreft, zijn er op lange termijn positieve effecten voor de Nederlandse economie. Zo stijgt het BBP met circa ½% en daalt de werkloosheidsvoet met ½%-punt.

Deze effecten zijn allereerst het gevolg van een netto lastenverlichting voor het bedrijfsleven die in het voorgestelde pakket besloten ligt. Daarnaast verminderen de voorgestelde maatregelen per saldo de verstorende invloed van de belastingen op de allocatie van productiefactoren. Op lange termijn zijn de effecten voor het vorderingensaldo van de overheid beperkt.

Downloads

Lees meer over