17 oktober 2003

Een halve eeuw Nederlandse verwerkende industrie; Jaarverslagen 1950-2000

Dit document beschrijft de inhoud van een databestand van achtien bedrijfstakken in Nederland dat de tweede helft van de twintigste eeuw beslaat. De publicatie is Engelstalig.

Het bestand bevat jaarlijkse winst - en verliesrekeningen per bedrijfstak in nominale waarden, opgesplitst naar volume en prijscomponenten, en de inzet van productiefactoren. Ook bevat het bestand gegevens over importen, die concurreren met producten van Nederlandse bedrijfstakken. Tekstkaders laten de diversiteit in ontwikkeling van de bedrijfstakken zien, gebaseerd op cijfers uit het bestand.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Herman Noordman
Johan Verbruggen
Bert Minne