19 april 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Een deel van de groei van de relevante wereldhandel is het gevolg van de internationale ontwikkeling van de wederuitvoer. Dit heeft gevolgen voor de interpretatie van de groei van de relevante wereldhandel als indicator voor de groei van de afzetmarkt voor in Nederland geproduceerde exportproducten.

In dit memorandum wordt geschat in welke mate de ontwikkeling van de relevante wereldhandel is toe te schrijven aan de internationale toename van de wederuitvoer. Omdat enkele vooronderstellingen moeten worden gemaakt, is het een tentatieve schatting die met de nodige onzekerheid is omgeven. Door middel van gevoeligheidsanalyses wordt onderzocht welke factoren van belang zijn voor de grootte van het effect. In dit memorandum worden de cijfers zoals die zijn gepresenteerd in het CPB Document 143 nader onderbouwd.

Auteurs