3 juli 2001

Effecten beperking collectief gefinancierde regelingen en lastenverlichting op arbeid op economische groei en budgettaire ruimte

In deze notitie wordt een indruk gegeven van de macro-economische effecten van twee maatregelen die tot doel hebben de aanbodkant van de economie te stimuleren.

In de eerste variant worden de collectief gefinancierde regelingen beperkt, in de tweede worden de lasten op arbeid verlicht. Beide varianten zijn zo geschaald dat de potentiële groei over de periode 2003-2006 cumulatief 1% hoger komt te liggen (¼% per jaar). De uitkomsten van de berekeningen hebben een indicatief karakter en kunnen veranderen als een meer specifieke invulling aan de varianten gegeven wordt. Daarnaast zijn de uitkomsten met extra onzekerheid omgeven omdat de werkloosheid nu op het laagste punt sinds ligt sinds 1979, naar schatting 1% onder de evenwichtswerkloosheid. Het is niet duidelijk hoe groot de effectieve arbeidsreserve nog is en in hoeverre lastenverlichting of een daling van de replacement rate de werkloosheid nog verder kan doen dalen.

Lees meer over