12 september 2013

Effecten macrostabiele discontovoet

Deze CPB Notitie gaat in op het effect van invoering van een macrostabiele discontovoet op de stabiliteit van de dekkingsgraad, de pensioenpremie, de rechtenaanpassingen en het pensioenresultaat. Tevens worden de generatie-effecten van een macrostabiele discontovoet bekeken.
No title

De pensioenpremies en de pensioenuitkeringen kunnen sterk fluctueren in de tijd, indien deze op een directe manier gekoppeld zijn aan de nominale rentevoet. Een rentedaling, zoals afgelopen jaren heeft plaats gevonden, kan leiden tot een sterke stijging van de pensioenpremie en tot forse kortingen op de uitkeringen. Uit oogpunt van macro-economische stabiliteit is dit onwenselijk.

Er zijn verschillende oplossingen hiervoor denkbaar. Ten eerste kan het pensioencontract aangepast worden, bijvoorbeeld door de opbouw van rechten variabel te maken en door de aanpassing van de uitkeringen te spreiden in de tijd. Ten tweede kan gerekend worden met een meerjaars voortschrijdend gemiddelde van de rente, om de effecten van tijdelijke uitschieters te dempen. Ten derde kan een macrostabiele discontovoet gehanteerd worden, waarbij het rendement voor aandelen niet volledig mee beweegt met de nominale rente.

De opbouw van deze CPB Notitie is als volgt. Paragraaf 2 beschrijft de veronderstellingen voor de berekeningen. Paragraaf 3 gaat in op de effecten van de macrostabiele discontovoet op de dekkingsgraad, de uitkeringen en de premies. De generatie-effecten van de macrostabiele discontovoet komen in paragraaf 4 aan bod. Paragraaf 5, ten slotte, gaat kort in op de doorwerking van veranderingen in pensioenpremies op de consumptie van huishoudens.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 805.5 KB

Auteurs

Jan Bonenkamp
Marcel Lever

Lees meer over