20 september 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

Het Ministerie van VROM heeft gevraagd een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA’s van) Nota Ruimteprojecten. Bijzondere aandachtspunten vormen het nulalternatief en de waardering van externe effecten met de waardering van open ruimte in het bijzonder.

Hieronder passeert een aantal aandachtspunten de revue. Voor zover van toepassing volgt aan het einde van een paragraaf een box met enige voorbeelden uit beoordelingen van Nota Ruimteprojecten. 

Paragraaf 1 beschouwt in een notendop de voor- en nadelen die KBA’s bieden voor besluitvorming bij integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Paragraaf 2 handelt over de relatie tussen de KBA en de voorliggende beleidsvraag. Paragraaf 3 gaat over de legitimiteit van overheidsingrijpen, terwijl paragraaf 4 de relatie met het nulalternatief en de Nota Ruimteprojecten aansnijdt. Na deze meer algemene onderwerpen is paragraaf 5 geheel gewijd aan grondexploitaties in relatie tot KBA’s. Paragraaf 6 besteedt uitgebreid aandacht aan de waardering van open ruimte in KBA’s, waarna in paragraaf 7 andere externe effecten worden behandeld. Paragraaf 8 gaat in op enige overige methodologische punten. In paragraaf 9 volgt een beknopte toelichting op de diverse beoordelingen. In paragraaf 10 worden puntsgewijs de belangrijkste lessen uit het Nota Ruimte beoordelingstraject gepresenteerd. Paragraaf 11 sluit af met een slotbeschouwing.

Contactpersonen