25 november 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB gevraagd om de premie-effecten, budgettaire effecten en generatie-effecten te bepalen van het gebruik van het verwachte rendement in de vaststelling van de kostendekkende pensioenpremie.
No title

Rekenen met verwacht rendement is nu ook toegestaan, maar in de opzet van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) zou deze mogelijkheid vervallen. De kostendekkende premie zou in het nFTK alleen bepaald mogen worden op basis van het 10-jaars voortschrijdend gemiddelde van de risicovrije rentetermijnstructuur (swap-rente). Het voortbestaan van de mogelijkheid om te rekenen met verwacht rendement staat nu opnieuw ter discussie.

Deze notitie bevat de gevraagde analyse. De notitie betreft een partiële analyse van het gebruik van het verwachte rendement in de premie ten opzichte van het huidige wetsvoorstel waarin de kostendekkende premie wordt gebaseerd op 10-jaars rentemiddeling.

De opbouw van deze notitie is als volgt. In paragraaf 2 bespreken we voor- en nadelen van de verschillende maatstaven voor de kostendekkende premie. Paragraaf 3 beschrijft enkele varianten voor de vaststelling van de kostendekkende premie op basis van verwacht rendement. De premie- en de budgettaire effecten staan centraal in paragraaf 4, de generatie-effecten in paragraaf 5. Paragraaf 6 sluit af met enkele conclusies.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 791.8 KB

Auteurs

Jan Bonenkamp
Marcel Lever