27 mei 2014

Investeren in skills en competenties: Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid

Competenties en skills vormen sinds lang een elementaire grondstof voor de ontwikkeling van samenlevingen. In onze wereld van vandaag is dat meer dan ooit het geval. Dat maakt het van belang de verwerving van competenties en skills te bevorderen. Daarvoor is kennis nodig van de factoren die effectieve ontwikkeling daarvan mogelijk maken.
No title

Om de beschikbare kennis te verkennen, lopend onderzoek te delen, en in kaart te brengen waar zich lacunes voordoen en kennisgroei wenselijk is, bracht de Directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2010 een aantal deskundigen samen – van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB), het instituut voor toetsontwikkeling Cito, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO en de Inspectie van het Onderwijs, aangevuld met enkele wetenschappers – die zich vanuit verschillende invalshoeken met dit onderwerp bezighouden. Dat initiatief mondde uit in geregeld overleg in het zogenoemde ‘skills-platform’, met als doel de uitwisseling van kennis, de programmering van dataverzameling en onderzoek en verdere kennisgroei te bevorderen.

Als uitvloeisel van deze activiteiten verzocht het ministerie van OCW onderzoekers van het CPB en het Research Institute of Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een voorstudie uit te voeren ter verkenning van de kennis over de formatie en effecten van skills en competenties in het funderend onderwijs. De studie heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de beschikbare inzichten en gegevensbestanden en, vooral, te verkennen op welke punten verdere kennis nodig is en welke data daarvoor verzameld moeten worden. De verkenning kan daarmee dienen als voorbereiding op de mogelijke uitvoering van een groter onderzoeksprogramma naar de verwerving, ontwikkeling en het onderhoud van skills en competenties voor economie en samenleving gedurende de levensloop van mensen. Voorliggend rapport bevat het resultaat.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 792.6 KB

Auteurs

Remmert Daas (UvA)
Tahnee Ooms
Anne Bert Dijkstra (UvA)
Bas ter Weel

Lees meer over