27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen. Te zijner tijd zullen die voorstellen ook onderworpen worden aan een kosten-batenanalyse. De nu voorliggende knelpuntanalyse geldt als voorbereiding daar op.

Het blijkt dat zowel op het gebied van de bereikbaarheid als de leefomgeving sprake is van serieuze knelpunten in de corridor. Maar als rekening wordt gehouden met de voornemens die neergelegd zijn in de Nota Mobiliteit, dan zal een belangrijk deel van die knelpunten in de periode tot 2020 worden opgelost. In de periode tot 2020 zal vrij zeker nog behoefte zijn aan enige uitbreiding van de bedrijventerreinen.

Auteurs

Paul Besseling
J.A. Annema
Machiel Mulder