1 januari 1997

Marktwerking in beschutte bedrijfstakken: de hoogte van de mark-up

Het economische beleid is meer dan vroeger gericht op verbetering van de werking van de markten voor goederen en diensten ter bevordering van productie, werkgelegenheid en welvaart.

De huidige macro-economische modellen zijn niet gebouwd voor de analyse van maatregelen die in dit kader worden getroffen of overwogen. De vraag rijst dan ook in hoeverre ze voor dat doel geschikt zijn en welke aanpassingen nodig zijn. Dit werkdocument geeft een beknopt overzicht van de literatuur over regulering en deregulering en beoordeelt tegen deze achtergrond de CPB-modellen ATHENA en MIMIC op hun geschiktheid voor de analyse van marktwerkingsbeleid. Illustratieve berekeningen met beide modellen vullen de theoretische analyse aan. De verschillen in uitkomsten benadrukken de noodzaak van verder onderzoek.

Auteurs

Ate Nieuwenhuis
Paula Terra-Pilaar