18 september 2007

Raming van het bijstandsvolume in MEV 2008 en Actualisatie Economische Verkenning 2008 - 2011

De gunstige conjunctuur leidt tot een forse verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2007 en 2008. Beleidsmaatregelen als het herkeuren van WAO'ers, de hervorming van de WW en het generaal pardon voor asielzoekers onder de oude vreemdelingenwet beperken deze daling nog enigszins.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar bedraagt in 2007 naar raming 292 000, tegen 319 000 in 2006. Het bijstandsvolume relevant voor de definitieve vaststelling van het macrobudget 2007 in het kader van de Wet Werk en Bijstand komt iets hoger uit, namelijk op 293 000 uitkeringen. Een iets sterkere afname van de werkloze beroepsbevolking en het generaal pardon zorgen er per saldo voor dat dit voor het budget relevante volume iets hoger ligt dan de raming in het CEP 2007.

Ook na 2008 blijft het bijstandsvolume verder afnemen. In 2009 vindt dit vooral nog plaats onder invloed van de macro-economische ontwikkeling. Daarna zijn nieuwe beleidsmaatregelen bepalend. Hierbij weegt vooral de invoering van een leerwerkplicht in combinatie met afschaffing van de bijstand voor jongeren onder 27 jaar zwaar. De raming in de jaren 2009-2011 heeft een technisch karakter. Conjuncturele afwijkingen van dit tijdpad, zowel naar boven als naar beneden, zijn mogelijk.

Auteurs

Frans Suijker