24 april 2007

Rentehobbelopslag WGA in 2008

De omvang van de rentehobbelopslag in de WGA in 2008 wordt voor de helft op basis van de in deze Notitie gepresenteerde raming vastgesteld en voor de andere helft op basis van feitelijk gerealiseerde WGA-instroom in 2006.

De feitelijk gerealiseerde WGA-instroom in 2006 bedraagt 17.200 . Het gemiddelde van raming en realisatie bedraagt dus 21.400 en is 16.4% lager dan de raming van 25.600. Gegeven de in de memorie van toelichting bij de wet IWIA neergelegde berekeningsmethodiek leidt correctie van de op basis van de raming berekende rentehobbel van 0,33% met 16,4% tot een rentehobbel op basis van realisatie en raming van 0,28%.

Downloads

Lees meer over