22 maart 2006

Samenhang tussen AWBZ en andere voorzieningen

Dit memorandum gaat in op de samenhang tussen AWBZ-zorg voor ouderen en andere voorzieningen die voor ouderen van belang zijn om goed te kunnen functioneren.

Het gaat daarbij om een breed palet aan voorzieningen. Niet alleen curatieve zorg is relevant, maar ook de aanwezigheid van geschikte huisvesting, welzijndiensten zoals voeding en alarmering, geschikt vervoer en zelfs de veiligheid in de buurt kunnen een rol spelen. De samenhang kan zowel van belang zijn tussen verschillende voorzieningen die op een bepaald tijdstip allemaal nodig zijn als in de tijd; waarbij de overgang naar een andere voorziening goed geregeld moet zijn.

Als de samenhang van AWBZ-zorg met andere regelingen niet goed is gewaarborgd, kan dit leiden tot verlies aan doelmatigheid en kwaliteit binnen de AWBZ en binnen andere regelingen. Bijvoorbeeld, een oudere is eerder dan nodig op intramurale zorg aangewezen omdat passende extramurale huisvesting moeilijk te realiseren is. Of iemand blijft te lang in het ziekenhuis liggen omdat er nog geen plaats is op een revalidatie-afdeling of in een verpleeghuis (de ‘verkeerde bedden’ problematiek).

De vraag die we in dit memorandum willen beantwoorden is of het hier om een belangrijk probleem gaat dat een plaats dient te krijgen binnen de diagnose van de AWBZ: in hoeverre treedt er verlies aan kwaliteit en doelmatigheid op door problemen met de afstemming?

Een uitgebreide analyse van de omvang van dit verlies en de oorzaken valt buiten het bestek van deze notitie. Dit vormt een afzonderlijk onderdeel van het onderzoek  waarvoor opdracht is gegeven aan iBMG.