30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

De ontwikkeling van een toekomstig internationaal klimaatbeleid is met vele onzekerheden omgeven. Dit rapport concentreert zich op de onzekerheid ten aanzien van het klimaatbeleid dat door andere landen mogelijk gevoerd zal worden.

Deze context is van belang voor de Nederlandse beleidsdiscussie. De beleidsopgave is immers een wereldwijde en de beleidsopties zijn dus sterk afhankelijk van de beleidsinspanningen van andere landen.

Met vier verschillende scenario's schetst dit rapport alternatieve toekomstbeelden. De vier scenario's onderscheiden zich aan de hand van twee dimensies: de urgentie waarmee tegen het klimaatprobleem wordt aangekeken en de bereidheid die landen tonen om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Samen vormen ze mogelijke, uiteenlopende ontwikkelingen in de beleidsomgeving van de EU die relevant zijn bij het identificeren van een robuuste keuze voor opties op het terrein van het klimaatbeleid voor Nederland en de EU.

De scenarioanalyses laten zien dat alleen als alle belangrijke landen al vóór 2020 actief betrokken worden bij het reduceren van hun broeikasgasemissies, er substantiële reducties van broeikasgas emissies kunnen worden gehaald. Alleen dan is er een redelijke kans op het halen van de 2 graden Celsius temperatuurdoelstelling van de EU. Bij kleinere samenwerkingsverbanden met minder strikte reductiedoelstellingen, stijgen de kosten voor de deelnemers aan een coalitie, terwijl de milieueffectiviteit afneemt.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

M.G.J. den Elzen
Veenendaal. P.J.J.
Gerard Verweij