11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Een toets in het kader van de Wet op Waterkering wees in 2006 uit dat de Afsluitdijk in zijn functie als waterkering niet langer voldoet aan alle eisen. Rijkswaterstaat (RWS) is daarop gestart met een verkenning naar een toekomstbestendige Afsluitdijk.

De verkenning heeft een bredere insteek dan alleen de rol van de Afsluitdijk als waterkering. Zij omvat bijvoorbeeld ook ambities op het gebied van mobiliteit, natuur en duurzame energie. Mede op basis van een marktconsultatie zijn zes visies op de toekomst van de Afsluitdijk ontstaan.

In samenwerking met Tauw analyseert Decisio BV deze zes visies in een kengetallen kosten-batenanalyse (kKBA). Het doel van de kKBA is om de maatschappelijke effecten van de verschillende visies globaal in beeld te brengen. De kKBA loopt daarmee vooruit op een later te verschijnen kosten-batenanalyse (KBA), die de effecten van mogelijke ingrepen meer integraal becijfert.

Als voorpoortaal van de KBA maakt de kKBA duidelijk welke effecten het belangrijkst zijn voor de maatschappelijke welvaart, of er projectonderdelen zijn die evident onrendabel zijn en op welke terreinen nader onderzoek nodig is om alle effecten in kaart te brengen.