31 augustus 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water, heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg KBA WV21) en de achterliggende rapporten over overstromingskansen, gevolgen van overstromingen, waaronder ook de slachtofferrisico’s, en investeringskosten.
No title

Doel van het project Waterveiligheid 21e eeuw is te komen tot een nieuw stelsel toetsnormen voor waterveiligheid in de Waterwet. Dit project is inmiddels een onderdeel van het deelprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma. Binnen het deelprogramma Veiligheid staat de vraag centraal hoe we Nederland in de toekomst kunnen beschermen tegen overstromingen op een maatschappelijk aanvaardbaar risiconiveau. Welk risiconiveau feitelijk aanvaardbaar wordt geacht, volgt uit de veiligheidsnormen die zijn vastgelegd in de Waterwet (2009). De huidige normen gaan nog terug op die genoemd in de Deltawet uit 1958 of op normen die daar later, op een wat losse manier, in een redelijk lijkende verhouding aan zijn toegevoegd. 

Doel van de KBA WV21 is het op een wetenschappelijk verantwoorde manier berekenen van efficiënte veiligheidsniveaus voor alle dijkringen in Nederland. Deze efficiënte veiligheidsniveaus moeten dienen als een bouwsteen voor het vaststellen van nieuwe toetsnormen voor dijkringen om de schade door overstromen te beperken tot dat eerder genoemde, “maatschappelijk aanvaardbaar risiconiveau”. Daarnaast vormen ook de slachtofferrisico’s belangrijke informatie om te komen tot nieuwe normen. 

Naast technisch commentaar op het KBA rapport en de daaraan ten grondslag liggende rapporten besteedt deze second opinion daarom ook aandacht aan de vragen of de resultaten bruikbare informatie leveren voor nieuwe toetsnormen, over de daarbij gehanteerde systematiek en hoe de resultaten logischerwijze naast andere informatie ingepast kunnen worden in de discussie over nieuwe toetsnormen.

Auteurs

Carel Eijgenraam

Lees meer over