29 september 2006

Second opinion maatschappelijke kosten en baten uitbreiding H-gastransportnet

Gas Transport Services B.V. (GTS) heeft aan de Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een voorstel voorgelegd voor uitbreiding van het Nederlands transportnet voor hoog-calorisch gas (H-gas).

DTe heeft tot taak vast te stellen in welke mate de kosten die gepaard gaan met het investeringsproject tot uiting kunnen komen in de gereguleerde tarieven voor transportdiensten.

Het voorstel van GTS omvat drie investeringsalternatieven, die in toenemende mate capaciteit bieden voor het vergroten van de import en doorvoer van H-gas in Nederland. Dit voorstel is begeleid van een voorlopige maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA), uitgevoerd in opdracht van GTS. Ten behoeve van de beoordeling hiervan heeft DTe aan het Centraal Planbureau (CPB) verzocht een Second Opinion te geven op deze voorlopige MKBA.

In deze Second Opinion bespreken we zowel methodologische als inhoudelijke aspecten van de voorlopige MKBA. We vergelijken de voorlopige MKBA met de leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI), die een standaard biedt voor de aanpak van een dergelijke analyse. Deze leidraad is ook gebruikt in het opstellen van de voorlopige MKBA. We bespreken, op hoofdlijnen, de keuze van scenario's, de definitie van project- en referentiealternatieven, en de verkenning van directe en indirecte effecten. We concluderen dat de analyse op hoofdlijnen dusdanige tekortkomingen kent dat deze onvoldoende inzicht biedt in de welvaartseffecten van het project.

Lees meer over