28 september 2005

Second opinion Meerjarenperspectief CWI

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB een second opinion opgesteld over de effecten van nieuw te voeren beleid van CWI.

Deze 'bouwstenen tot nieuw beleid' zijn opgenomen in het Eindrapport van de Projectgroep "Meerjarenperspectief CWI", dat CWI en SZW gezamenlijk hebben opgesteld. Dit rapport formuleert en beargumenteert bouwstenen voor nieuw beleid en presenteert enkele vingeroefeningen voor de effecten van dit beleid.

Deze second opinion is bedoeld als input voor de beleidsmatige afwegingen met betrekking tot de dienstverlening van CWI. Het betreft in eerste instantie een reactie op een intern werkdocument van CWI, maar zal ook een functie hebben bij het op- en vaststellen van het komende Jaarplan van CWI, zoals ook bijvoorbeeld het advies van RWI over het Vacature-offensief. Het Jaarplan van CWI zal naar verwachting in november het licht zien.

Omdat de second opinion van CPB ook als op zichzelf staand document leesbaar is, heeft het CPB er voor gekozen om nu al tot publicatie over te gaan en niet te wachten tot het verschijnen van het Jaarplan. Deze notitie presenteert de resultaten van de second opinion door CPB. De insteek is daarbij in de eerste plaats kwalitatief: we toetsen in welke mate de argumentatie rond en de effecten van nieuwe of innoverende maatregelen ter verbetering van uitvoering van de taken van CWI ondersteund worden door economische inzichten. De keuze tot een kwalitatieve toets is vooral pragmatisch: tot dusver is weinig (empirisch) bekend over de effectiviteit van het beleids-instrumentarium van CWI.

Bovendien is de voor het CPB beschikbare tijd voor de second opinion beperkt. Desalniettemin gaan wij - waar mogelijk - globaal in op de enkele berekeningen die gepresenteerd worden in het stuk, en die uitvoeriger onderbouwd zijn in het (nog te verschijnen) Jaarplan CWI 2006. Maar alvorens dit te doen zullen we aandacht besteden aan de plaatsbepaling van CWI: wat zijn haar doelstellen en taken, en wat is het nut en de noodzaak daarvan? Het antwoord op deze vragen is vooral van belang om ook het nut en de noodzaak van bouwstenen voor nieuw beleid te kunnen doorgronden en onderbouwen.

Downloads

Lees meer over