18 april 2012

Second opinion rapport 'Nederland en de euro' van Lombard Street Research

Euro-onderzoek Lombard Street Research gebrekkig

Persbericht
In een second-opinion op verzoek van de Tweede Kamer komt het CPB tot de conclusie dat het onderzoek "Nederland en de euro" van de firma Lombard Street Research gebreken heeft.
No title

Het is op basis van de twee rapporten (een samenvatting en een uitgebreid rapport) die Lombard Street Research heeft gepubliceerd, niet mogelijk om zijn belangrijkste bevindingen te onderschrijven, namelijk dat de invoering van de euro Nederland geld heeft gekost en dat Nederland geld zou besparen door uit de euro te stappen.

De door Lombard Street Research gehanteerde onderzoeksmethoden vertonen gebreken. Zo worden alle verschillen in de economische ontwikkeling tussen EMU-landen en EU-landen die niet deelnemen aan de euro aan de euro toegeschreven, terwijl andere mogelijke oorzaken van het verschil in ontwikkeling worden genegeerd. Lombard Street Research onderschat de kosten van het verlaten van de EMU en overschat het de kosten van de Nederlandse steun aan andere eurolanden. Er ontbreken ook gegevens in het volledige rapport waaraan wel wordt gerefereerd in de samenvatting.

Ten slotte beperkt het rapport zich veelal tot vergelijkingen tussen landen op de korte termijn en wordt er weinig tot geen aandacht geschonken aan de lange termijn, noch aan veranderingen in de economische structuur, het al dan niet handelen van instituties (bijvoorbeeld bankentoezicht), of de rol van verwachtingen op de financiële markten. Lombard Street Research heeft voor deze rapporten geen gebruik gemaakt van econometrische of statistische methoden om de effecten van de euro en/of de terugkeer naar de gulden te duiden. Verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur en gegevensbronnen ontbreken.

In deze second opinion geeft het CPB een evaluatie van de rapporten van Lombard Street Research. Er is geen nieuw of aanvullend onderzoek uitgevoerd, noch een alternatieve kosten-batenanalyse van de euro gegegeven omdat dit te complex en tijdrovend is. Afgelopen najaar heeft het CPB een analyse van de Europese schuldencrisis gegeven in het boek 'Europa In Crisis'.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Op 21 maart ontving het CPB 49 aanvullende vragen van de VKF. Het CPB heeft het verzoek getoetst aan de Aanwijzingen voor de Planbureaus, die onlangs door de minister-president zijn vastgesteld (Staatscourant, 21 februari 2012). Het CPB voldoet graag aan het verzoek voor zover de vragen kunnen worden beantwoord op basis van de aanwezige deskundigheid en capaciteit.

Het CPB beperkt zich tot een evaluatie van de hoofdconclusies zoals benoemd in de samenvatting van het LSR-rapport (Nederland en de Euro, hierna aangeduid als samenvatting) en de onderbouwingen hiervan die gegeven worden in het rapport zelf (The Netherlands and the Euro: The Full Report, hierna aangeduid als volledig rapport), zoals het CPB in de brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2012 (kenmerk 1200548) heeft laten weten. Het CPB heeft geen extra of aanvullend onderzoek verricht.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Bas Straathof