6 juli 2006

Second Opinion SEO studie 'De weg terug; epiloog'

In het najaar van 2005 bracht de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de publicatie De weg terug: van arbeidsongeschiktheid naar werk uit.

Deze door SEO Economisch Onderzoek verrichte studie richt zich op arbeidsongeschikten die in de periode van 1 januari 2001 tot 1 oktober 2004 zijn herbeoordeeld, met als gevolg gedeeltelijke of volledige goedkeuring voor werk. In de studie ontbrak het vooralsnog aan een analyse van de effectiviteit van reïntegratiedienstverlening voor deze specifieke groep. Een dergelijke analyse is inmiddels uitgevoerd, in concept gereed en draagt als titel De weg terug; epiloog.

Uit oogpunt van kwaliteit en zorgvuldigheid heeft RWI het Centraal Planbureau (CPB) verzocht om een Second Opinion op de deugdelijkheid en de toepasbaarheid ('relevantie') van het onderzoek. Deze notitie beschrijft de resultaten van deze Second Opinion door CPB. Om de deugdelijkheid te bepalen bespreken we achtereenvolgens de gebruikte methode, de gebruikte gegevens en de uitkomsten. Voor wat betreft de relevantie gaan we in op de plaatsbepaling in de literatuur en enkele beleidsimplicaties. De Second Opinion besluit met de belangrijkste conclusies met daarbij enkele suggesties voor vervolgonderzoek. In de bijlage van deze Second Opinion is ten slotte nog specifiek commentaar op de studie opgenomen. RWI heeft aangegeven dat dit specifieke commentaar in de definitieve versie van het rapport zal zijn verwerkt.

Lees meer over