25 september 2008

Stap over je grenzen en kijk rond

Bedrijven leren vooral van topbedrijven in eigen land

Persbericht
Dit zijn de belangrijkste conclusies die de onderzoekers Henry van der Wiel en Harold Creusen (CPB) en George van Leeuwen en Eugene van der Pijll (CBS) trekken in het vandaag verschenen CPB Document 170 'Cross your border and look around'.

Gebruikmakend van Nederlandse bedrijfsdata uit 127 bedrijfstakken kijkt de studie naar factoren die belangrijk zijn bij het leren van andere bedrijven en daarmee voor de productiviteitsprestaties van bedrijven. Het onderzoek past in een bredere onderzoeksagenda van het CPB naar de determinanten van productiviteit.

Leren door imiteren.....
Kennis en innovatie zijn in toenemende mate belangrijk voor bedrijven om op efficiënte wijze nieuwe producten en diensten te kunnen blijven ontwikkelen die de consument aanspreken. Daarbij moeten bedrijven naast innoveren ook voortdurend leren van anderen om productiever te worden. Voor beide aspecten is eigen R&D van belang. Ten eerste kan zelf investeren in R&D de productiviteit van bedrijven bevorderen via innovatie in producten en processen. Ten tweede helpt R&D bedrijven om de kennis van andere bedrijven te begrijpen en te gebruiken voor imitatie van bestaande technologieën. Het onderzoek bevestigt vooral het laatste aspect.

.....vooral van binnenlandse topbedrijven
Bij het onderzoek is ook gekeken of bedrijven vooral leren van binnenlandse topbedrijven of juist van bedrijven elders in de wereld. Het blijkt dat bedrijven in ons land vooral leren van de meest productieve bedrijven die actief zijn in dezelfde bedrijfstak hier. De uitkomsten verschillen niet of nauwelijks tussen categorieën bedrijven. Zo levert een onderscheid tussen relatief goed dan wel zwak presterende bedrijven geen ander beeld op. Beide groepen bedrijven hebben baat bij eigen R&D en de aanwezigheid van topbedrijven.

Belang van marktwerking en open grenzen onderstreept
Dit onderzoek laat zien dat concurrentie belangrijk is voor de productiviteitsprestaties van bedrijven en hen prikkelt om te leren van andere bedrijven in eigen land. Dit geldt zelfs voor zwakker presterende bedrijven. Theoretisch gezien staat zeker dat laatste niet bij voorbaat vast. In de wedloop met hun goed presterende concurrenten kunnen zwak presterende bedrijven bij toenemende concurrentie ook afzien van innovatie of imitatie, aangezien de kosten ervan niet meer opwegen tegen de verwachte opbrengsten. Het empirisch onderzoek voor ons land laat echter zien dat dit niet het geval is. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven voldoende geprikkeld worden door de dreigende of zelfs daadwerkelijke toetreding van nieuwe bedrijven op de Nederlandse markt, waaronder buitenlandse bedrijven als drager van kennis van elders.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Gebruikmakend van Nederlandse bedrijfsdata uit 127 bedrijfstakken kijkt de studie welke determinanten het belangrijkst zijn bij het leren van andere bedrijven en daarmee voor de productiviteitsprestaties van bedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen leren van de nationale productiviteitsgrens en de internationale productiviteitsgrens. Deze grenzen zijn gebaseerd op het hoogste productiviteitsniveau. De studie verschaft econometrisch bewijsmateriaal dat technologietransfers van vooral de nationale productiviteitsgrens van belang zijn. R&D bevordert de inhaalslag van bedrijven naar de hoogste productiviteitsniveaus binnen Nederland. Daarnaast geeft meer concurrentie ook een hogere productiviteit. Ten slotte lijkt de inzet van menselijk kapitaal belangrijk te zijn voor productiviteit.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Auteurs

Henry van der Wiel
Harold Creusen

Lees meer over