7 april 2015

Tekortreductie in internationaal perspectief

Dit CPB Achtergronddocument geeft inzicht in de ontwikkeling van de primaire overheidsuitgaven en de belasting- en premieontvangsten als percentage van het bbp voor verschillende Europese landen tijdens de crisis.
No title

In dit achtergronddocument wordt de inhoud van het tekstkader 'Tekortreductie in internationaal perspectief' uit het Centraal Economisch Plan 2015 verder uitgediept en er worden analyses toegevoegd. Ook bevat dit achtergronddocument een paragraaf over de gehanteerde methodiek.

We brengen in dit document de tekortreductie in verschillende Europese landen in kaart. We kijken daarbij zowel naar de voorgenomen discretionaire maatregelen als naar de uiteindelijke mutaties in de overheidsbegroting. In paragraaf 2 gaan we in op de inspanningen van de overheid ten aanzien van de overheidsbegroting. Uit het overzicht zal blijken dat overheden zowel ombuigingen hebben doorgevoerd als de lasten hebben verzwaard. Vooral in de Zuid-Europese probleemlanden (Griekenland, Spanje, Portugal) zijn de inspanningen groot. In paragraaf 3 verbreden we onze blik naar de daadwerkelijke mutaties in overheidsuitgaven en de belasting- en premieontvangsten. Naast beleid maken ook conjuncturele en trendmatige ontwikkelingen hier onderdeel van uit. Het achtergronddocument wordt afgesloten met enkele overwegingen met betrekking tot de methode en de gebruikte data.

De insteek van het kader in het Centraal Economisch Plan 2015 en dit achtergronddocument komen deels overeen met het artikel Uitgavenbeleid na de crisis van Van der Noord. Dit achtergronddocument gaat verder, door de uitgavenkant integraal te analyseren en de inkomstenkant eveneens te bespreken.

Downloads

Auteurs

Erik Floor