20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB, die altijd betrekking hebben op de verwachte ontwikkelingen in het lopend en komend jaar.

Het CPB vergelijkt regelmatig de in het verleden gepubliceerde prognoses met de realisaties, teneinde lessen te trekken die tot verbetering van de ramingen kunnen leiden en om de onzekerheid omtrent de prognoses te illustreren. In dit memorandum staan de ramingen uit de Macro Economische Verkenningen centraal.

Om de vinger aan de pols van de ramingskwaliteit te houden, krijgen de voorspelfouten in de meest recente jaren bijzondere aandacht. Daarbij wordt ook bezien in welke mate de ramingskwaliteit wordt beïnvloed door het verkeerd inschatten van twee belangrijke buitenlandvariabelen te weten de relevante wereldhandel en de wisselkoers. Tevens wordt de trefzekerheid van het CPB vergeleken met die van enkele andere instituten. Voor de volledigheid wordt ten slotte kort toegelicht hoe CPB-ramingen tot stand komen en wat de verschillende bronnen van ramingsfouten zijn.

Auteurs

Johan Verbruggen