1 februari 2000

Uitgevers gevangen in het Web?; Strategieën, prestaties en overheidsbeleid

CPB: Elektronische publicatie Publishers: Caught in the web?

Persbericht
Raken uitgevers in het Web verstrikt? Ze worden er in ieder geval wel door opgeschrikt. Elektronische mogelijkheden kunnen leiden tot een uitholling van de rol van uitgeverijen, bijvoorbeeld doordat auteurs of musici hun producten zelf uitgeven.

Het Web biedt ook kansen: uitgeverijen kunnen nieuwe diensten aanbieden en beter inspelen op individuele consumentenvoorkeuren. De prestaties van uitgeverijen blijken sterk afhankelijk te zijn van het institutionele kader. Zo kunnen uitgeverijen van wetenschappelijke tijdschriften relatief gemakkelijk geld verdienen omdat copyrights door de auteurs gratis worden afgestaan. Ook op andere markten staat een sterke copyright-bescherming goede marktwerking soms in de weg.

Dit concludeert het Centraal Planbureau in de zojuist verschenen elektronische publicatie: Publishers: Caught in the Web?

Inhoud van de studie

In drie case studies wordt de rol van uitgeverijen nader bezien.

1. De verspreiding van kennis via wetenschappelijke tijdschriften dreigt beperkt te worden door almaar stijgende abonnementsprijzen. De oorzaak hiervan ligt in de transacties tussen uitgevers en auteurs. In ruil voor publicatie van artikelen dragen auteurs hun copyright over aan uitgevers. De uitgevers kunnen vervolgens een hoge abonnementsprijs vragen, omdat geïnteresseerde lezers niet kunnen uitwijken naar alternatieven: elk artikel is uniek en de uitgever heeft exclusief recht op verspreiding van het artikel. Indien de overheid de verspreiding van publiek gefinancierde wetenschappelijke kennis voorop wil plaatsen, zijn dankzij de opkomst van nieuwe informatie- en communicatietechnologie alternatieve arrangementen denkbaar. Hierbij komt het publieke goed 'wetenschappelijke kennis' gratis beschikbaar, terwijl er concurrentie is om de dienstverlening aan auteurs en lezers.

2. De Nederlandse markt voor publiekstijdschriften is verzadigd en wordt gekenmerkt door toenemende productdifferentiatie. Uitgevers van deze bladen hebben te maken met twee samenhangende markten: die voor lezers en die voor advertenties. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat tijdschriften met een hoge oplage een lagere prijs hebben en een hoger advertentietarief. Dit suggereert dat er meer concurrentie bestaat op de advertentiemarkt dan op de tijdschriftenmarkt. Het kleine aantal nieuwe toetreders, stabiele marktaandelen van tijdschriften en meer dan gemiddelde winstmarges op de tijdschriftenmarkt bevestigen dit beeld. Toetreding van nieuwe uitgevers wordt vooral belemmerd door moeilijke toegang tot de advertentiemarkt en de distributiekanalen. Dit zou een punt van aandacht moeten zijn van beleidsmakers.

3. Regelmatig zijn geluiden te horen dat het copyright uitgebreid moet worden. Dalende kosten en een stijgende kwaliteit van kopieën zouden toekomstige producenten van informatiegoederen ontmoedigen om hun werk uit te geven. Een verdere uitbreiding van de auteursrechterlijke bescherming is echter niet zonder meer gerechtvaardigd. Kopieën zijn niet altijd een redelijk substituut voor het origineel (bijvoorbeeld bij kranten). Voor bepaalde informatiegoederen geldt dat een brede verspreiding zowel uitgevers als consumenten ten goede komt (bijvoorbeeld bij software). De daling van de kosten betekent tenslotte niet alleen een bedreiging voor de uitgevers maar ook een kans. Zo kunnen uitgevers Internet gebruiken om hun klantenkring sneller en beter te bedienen. De uitdaging voor het beleid is een auteursrechtregime te ontwikkelen dat een goed evenwicht aanbrengt tussen de belangen van consumenten en uitgevers. Een uitbreiding van het copyright draagt daar niet aan bij.

Maandag 6 maart komt naast de elektronische publicatie van deze studie ook een papieren versie beschikbaar.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie analyseert de rol van uitgevers in het digitale tijdperk. De analyse gaat als volgt: stel de kenmerken van de markt vast, confronteer deze met de trend naar elektronisch publiceren, bekijk hoe dat de strategieën en de rol van uitgevers verandert, beoordeel het functioneren van de markt en stel vast wat de rol van de overheid is in een dergelijke omgeving.

De studie bestaat uit een algemeen kader, drie case studies (van de consumententijdschriften, de wetenschappelijke tijdschriften en de auteursrechten) en een samenvatting. Het algemene kader introduceert eerst een methode voor het beoordelen van het functioneren van de markt. Commerciële strategieën kunnen worden afgeleid uit de specifieke kenmerken van de informatie goederen.

Dit is een Engelstalige publicatie.