15 april 2009

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten met betrekking tot arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.

De data is geanalyseerd in een meta-analyse die verschillen tussen loonelasticiteiten verklaart uit verschillen in onderzoeksmethoden, economische of institutionele variabelen en de econometrische specificatie van onderliggende loonvergelijkingen.

De resultaten wijzen erop dat in het bijzonder de econometrische specificatie van de gerapporteerde loonvergelijking van belang is. De dynamische specificatie, de keuze van de verklarende variabelen en beperkingen die zijn opgelegd aan de coëfficiënten, hebben allemaal hun invloed op de geschatte elasticiteiten. De gerapporteerde waarde van de loonelasticteit met betrekking tot de producenten- en consumentenprijs zijn wederzijds afhankelijk. In het geval van belastingelasticiteiten is de dynamische specificatie van de loonvergelijking van belang, en de waarde van de elasticiteit van de relatieve uitkeringsvoet die is gebaseerd op bedrijfstakgegevens, is hoger dan die verkregen uit macrogegevens.

De resultaten voor de werkloosheidselasticiteit komen dicht bij de resultaten die zijn gevonden in de literatuur. Tenslotte genereren we referentieschattingen voor elk type elasticiteit.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Kees Folmer

Lees meer over