3 april 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bij bedrijven

Met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2006 gaan werkgevers ook voor de huidige particulier verzekerde werknemers een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Hier staat tegenover dat de bestaande werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten, die veelal in de cao zijn vastgelegd, waarschijnlijk zullen vervallen.

Teneinde de gevolgen van deze stelselwijziging voor de loonkosten te kunnen bepalen is een goed beeld van de bestaande situatie nodig. Cijfers over het aantal particulier verzekerde werknemers bedrijven en de frequentie en hoogte van de werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten zijn echter niet direct beschikbaar.

In dit memorandum wordt op basis van diverse bronnen een inschatting gemaakt van het aantal particulier verzekerde werknemers bij bedrijven. Verder worden de frequentie en de hoogte van de werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bepaald. Deze cijfers zijn nodig om het effect van de invoering van de nieuwe zorgverzekering ZVW in 2006 op microlasten, loonvoet en koopkracht te kunnen bepalen.

Ongeveer 75% van de werknemers bij bedrijven krijgt een werkgeversbijdrage. Deze werkgeversbijdrage is gemiddeld 56% van de particuliere ziektekostenpremie plus omslagbijdragen MOOZ en WTZ. Het aantal (mede)verzekerden per werknemer bedraagt gemiddeld 1,6 volwassenequivalenten; hierbij tellen kinderen als een halve volwassene. De werkgeversbijdrage geldt ook voor medeverzekerde partners en kinderen. Het aantal particulier verzekerde werknemers (inclusief KPZ en interim) bij bedrijven wordt voor 2006 geraamd op 1,4 mln; dit is 24% van het totale aantal werknemers bij bedrijven. De particuliere premie en omslagbijdragen voor 2006 worden geraamd op 1900 euro per volwassene. De totale werkgeversbijdrage particuliere ziektekosten bij bedrijven (inclusief KPZ en interim) wordt geraamd op 1,8 mld euro; dit is 0,9% van de loonsom.

Auteurs

Marcel Lever

Lees meer over