8 december 2021

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens in 2021 en 2022

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage-inkomensgrens in 2021 en 2022. Het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens blijft stabiel in 2021 en 2022. Het aantal personen onder de lage-inkomensgrens neemt af in 2021 en blijft stabiel in 2022.

In deze armoederaming wordt het aantal (personen in) huishoudens onder de lage-inkomensgrens in 2021 en 2022 geraamd met behulp van het microsimulatiemodel MIMOSI (Koot et al., 2016). Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het overheidsbeleid, gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2022 (CPB, 2021). De gehanteerde armoededefinitie heeft alleen betrekking op het inkomen van het huishouden. Armoede die ontstaat door (hoge) vaste lasten – veroorzaakt door bijvoorbeeld stijgende energieprijzen – wordt niet meegenomen. In deze CPB notitie wordt de methodiek van deze raming behandeld en worden de uitkomsten van deze raming gepresenteerd en toegelicht.

De uitkomsten zijn onderdeel van de CBS publicatie Armoede en sociale uitsluiting 2021. Meer informatie over deze publicatie is te vinden in het persbericht van het CBS.