5 juni 2019

Toelichting MKBA gebiedsontwikkeling

Rijkswaterstaat heeft het CPB gevraagd om een toelichting op het maken van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van gecombineerde gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuurprojecten. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de schaalsprong Almere, de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (zie foto). Op basis van literatuuronderzoek, interviews en eigen ervaringen met MKBA’s heeft het CPB 7 aanbevelingen geselecteerd.
Gaasperdammertunnel

Een van de aanbevelingen betreft de leefbaarheidsbaten in de vorm van waardestijging van onroerend goed en grond. Deze baten zijn sterk contextafhankelijk en onzeker. Vandaar dat ze lastig met vuistregels en kengetallen betrouwbaar vast te stellen zijn. Aanbevolen wordt een gevoeligheidsanalyse te gebruiken om de bandbreedtes van die waardestijging in beeld te brengen. Ook is extra onderzoek nodig naar de omvang hiervan en naar de factoren die dat verklaren.

Lees meer over