1 maart 2010

Focusing on quality: Bevindingen van de internationale wetenschappelijke visitatiecommissie 2010

Internationale visitatiecommissie heeft CPB doorgelicht

Persbericht
Een internationale wetenschappelijke visitatiecommissie die het Centraal Planbureau heeft onderzocht, concludeert dat het CPB onderzoek van hoge kwaliteit levert en daarmee de kloof overbrugt tussen wetenschappelijk onderzoek en het beleidsproces.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Dit rapport bevat de bevindingen van de internationale wetenschappelijke visitatiecommissie die in 2010 het CPB en zijn werk heeft beoordeeld. Bij het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en beleid levert het CPB, zo constateert de Visitatiecommissie, onderzoek van hoge kwaliteit. De methoden die het planbureau gebruikt, zijn up-to-date en gebruikelijk in de economische wetenschap. Het CPB heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor het Nederlandse beleidsproces: het planbureau stelt een maatstaf die disciplinerend werkt voor het politieke debat, en zijn publicaties blijken invloedrijk.

De commissie doet ook een aantal aanbevelingen. De wetenschappelijke kwaliteit kan verbeterd door een meer systematische kwaliteitsborging (onder andere door publiceren in wetenschappelijke tijdschriften) en door middelen te verschuiven van modelbouw naar andere vormen van beleidsrelevant empirisch werk. Het CPB zou beleidsmakers, de media en het brede publiek uitgebreider moeten informeren over onzekerheden in ramingen en kosten-batenanalyses. Sommige publicatiereeksen kunnen beter op hun doelgroep worden toegesneden. De commissie waarschuwt voor versplintering van de capaciteit over teveel onderwerpen en beveelt een herbezinning op de werkplanprocedure aan, met inbegrip van de criteria voor het aansnijden en beëindigen van programma's en projecten. Minder detail in de ramingen maakt middelen vrij bijvoorbeeld voor verbetering in de kwaliteit van de ramingen. Tot slot ziet de commissie ruimte voor verbetering in de interne organisatie en in de coördinatie van de sectoren.

In de onderstaande bijgevoegde publicatie presenteert het CPB zichzelf aan de visitatiecommissie die in 2010 het CPB zal bezoeken. Deze publicatie is Engelstalig.

Contactpersonen

Edwin van de Haar Lees verder