20 augustus 2021

Augustusraming 2021

Economie herstelt veerkrachtig, maar onzekerheid corona blijft

Persbericht
De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen slechts licht op tot 3,6% in 2022, daarmee blijft er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB). Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de begroting 2022. Op Prinsjesdag (21 september) publiceert het CPB de Macro Economische Verkenning (MEV). In die raming is alle besluitvorming van de begroting 2022 verwerkt.
nl primary image 740x420

De ontwikkeling van de pandemie is de belangrijkste onzekerheid bij de economische vooruitzichten. Indien onverhoopt weer grootschalige beperkingen in het economisch verkeer noodzakelijk worden, zal dit de economische ontwikkeling direct raken.

Basisraming 2020 2021 2022
Veerkrachtig herstel na wegvallen beperkingen (bbp, groei %) -3,8 3,8 3,2
Werkloosheid loopt na afloop steun nauwelijks op (%) 3,8 3,4 3,6
Statische koopkracht beperkt door lagere reële loongroei (%) 2,5 0,8 0,0
Overheidstekort in 2022 veel kleiner door wegvallen steun (% bbp) -4,2 -5,3 -1,8
Overheidsschuld daalt door noemereffect (%bbp) 54,3 57,4 56,0

Hoewel de economie als geheel snel herstelt, blijft de aanwezigheid van het coronavirus wel een factor van betekenis. Door onzekerheid, gerichte contactbeperkingen en/of verschoven vraag houdt een beperkt aantal sectoren voorlopig, en waarschijnlijk deels blijvend, last van corona. Aanpassing door bedrijfsbeëindigingen is dan onvermijdelijk en economisch gezien wenselijk, zeker gezien de gespannen arbeidsmarkt in sectoren die geen last van corona hebben, of juist te maken hebben met extra vraag. De aangekondigde beëindiging van de generieke steunmaatregelen na het derde kwartaal ondersteunt deze noodzakelijke aanpassing.

De overheidsfinanciën herstellen in lijn met de ontwikkeling van de economie. In 2021 is er nog een  begrotingstekort van 5,3%, maar in 2022 daalt dit door het wegvallen van de steun en het aantrekken van de belastinginkomsten tot 1,8%. Door de snelle groei daalt de overheidsschuld dan gemeten als percentage van de economie al weer.

De ontwikkeling van de statische koopkracht valt terug doordat de loonontwikkeling vertraagd reageert op de coronacrisis, terwijl de inflatie door gestegen grondstofprijzen juist wat oploopt. In 2021 stijgt de koopkracht als gevolg van lastenverlichting in doorsnee nog met 0,8%; zonder nader beleid is in 2022 de ontwikkeling in doorsnee 0,0%.

Kerngegevenstabel 2019-2022, 20 augustus 2021

Internationale economie
  2019 2020 2021 2022
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,1 -9,3 6,6 6,6
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) 3,9 0,3 3,6 1,5
Olieprijs (dollars per vat) 64,3 41,8 69,5 69,4
Eurokoers (dollar per euro) 1,12 1,14 1,19 1,18
Lange rente Nederland (niveau in %) -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
Volume bbp en bestedingen
  2019 2020 2021 2022
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,0 -3,8 3,8 3,2
Consumptie huishoudens (%) 0,9 -6,6 2,5 5,7
Consumptie overheid (%) 2,8 1,0 5,8 0,7
Investeringen (inclusief voorraden, %) 7,7 -5,4 1,8 3,3
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,0 -4,8 6,8 5,4
Invoer van goederen en diensten (%) 3,2 -5,5 6,5 6,2
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2019 2020 2021 2022
Prijs bruto binnenlands product (%) 3,0 2,3 2,3 1,9
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) 1,0 -0,4 4,2 1,4
Prijs goedereninvoer (%) -1,1 -5,1 8,3 1,2
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 2,7 1,1 1,9 1,8
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) 2,6 7,6 -0,4 1,4
Cao-loon bedrijven (%) 2,4 2,8 2,0 2,2
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) 1,1 2,5 0,8 0,0
Arbeidsmarkt
  2019 2020 2021 2022
Beroepsbevolking (%) 1,6 0,4 0,3 1,2
Werkzame beroepsbevolking (%) 2,0 0,0 0,8 0,9
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) 314 357 315 340
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 3,4 3,8 3,4 3,6
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,1 -2,7 2,3 1,7
Overig
  2019 2020 2021 2022
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) 73,9 74,9 73,3 74,4
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,0 -1,2 1,5 1,4
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 4,5 11,6 11,4 7,0
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 9,4 7,0 8,3 9,1
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2019 2020 2021 2022
EMU-saldo (% bbp) 1,7 -4,2 -5,3 -1,8
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 48,5 54,3 57,4 56,0
Collectieve lasten (% bbp) 39,3 39,7 38,8 38,3
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 42,4 48,4 48,1 43,9

Aanvullende kerngegevens 2019-2022

Investeringen en uitvoer
  2019 2020 2021 2022
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) 8,5 -6,3 3,3 2,9
Investeringen bedrijven in woningen (%) 3,4 -2,6 4,7 3,5
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) -3,1 -2,9 8,3 4,2
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,4 0,4 11,5 4,0
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2019 2020 2021 2022
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 2,6 1,3 1,9 1,8
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,6 1,2 1,7 1,7
Loonvoet sector overheid (%) (b) 2,3 4,4 0,7 2,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) 3,0 1,6 0,5 2,7
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) 2,4 1,7 2,1 1,9
Prijs intermediair verbruik (%) 2,8 1,3 4,6 1,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 2,3 1,7 1,9 2,6
Prijs nationale bestedingen (%) 2,8 2,1 2,6 1,9
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 2,5 2,2 2,9 1,5
Cao-loon marktsector (%) 2,3 2,8 1,9 2,2
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2019 2020 2021 2022
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 813,1 800,1 849,5 893,2
Bevolking (in duizenden personen) 17282 17408 17470 17545
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9267 9308 9335 9445
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 349 396 350 375
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) 4,3 4,8 4,2 4,5
Bruto modaal inkomen (euro) 35000 36500 37000 38000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,7 -1,9 -4,3 -2,0

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 1,6%-punt in 2021 en 1,5%-punt in 2022.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.