26 mei 2020

De informatiewaarde van energielabels op de Nederlandse woningmarkt

Bevat een energielabel voor woningen extra informatie die kopers zelf niet kunnen observeren? Verschilt dit tussen het vrijwillige label dat in de periode 2008-2014 gangbaar was en het verplichte label dat in 2015 werd ingevoerd? In dit paper onderzoeken we de informatiewaarde van beide soorten energielabel op de Nederlandse woningmarkt.

Dit onderzoek is gedaan op basis van administratieve gegevens over alle transacties in de Nederlandse woningmarkt gedurende de periode 2000-2017. We analyseren transactieprijzen van vergelijkbare huizen met verschillende energielabels en gebruiken verschillende analysemethoden: hedonische prijsmodellen, matching en een sharp Regression Discontinuity Design (RDD). De resultaten laten zien dat de vrijwillige labels uit de periode 2008-2014 beperkte informatiewaarde bevatten. Huizen die net op het randje een A-label scoren zijn niet duurder dan vergelijkbare huizen met nog net een B-label. Dat blijkt uit de resultaten van de RDD ook voor andere grenswaardes van labels. 

De informatiewaarde van de verplichte labels die sinds 2015 op de woningmarkt gebruikt worden is minder eenduidig vast te stellen. Dit komt door het ontbreken van informatie over de energie-index van de woning, die werd gebruikt om voor 2015 de indeling in de labels A-F te bepalen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat woningen met groene labels al voor het verkrijgen van dat label met aanzienlijke prijspremies werden verhandeld. Dit betekent dat ten minste een deel van de premies niet kan worden toegeschreven aan de verplichte labels.

Alhoewel er beperkte informatiewaarde in de (vrijwillige) labels zit, geldt dat alleen voor de verkoopprijs. In hoeverre het label invloed heeft op het investeringsgedrag van de kopers, en daarmee ook informatiewaarde heeft, is niet onderzocht. Het is denkbaar dat kopers met de label informatie sneller en steviger aan het isoleren slaan. Vervolgonderzoek kan worden verricht om de informatiewaarde in brede zin te begrijpen.

Auteurs

Lu Zhang
Lennart Stangenberg (RUG)
Sjors van Wickeren (EUR)