Infografiek Keuzes in Kaart 2018-2021

In deze infographic kunt u per politieke partij een selectie van budgettaire keuzes, effecten op de middellange termijn, en effecten op de lange termijn bekijken. Klik op een partij om de selectie te bekijken.

Budgettaire keuzes 2021 netto uitgaven- en lastenmutaties (mld euro in prijzen 2017) t.o.v. basispad. Kent een categorie een positief getal, dus in de blauwe cirkel? Dan kost dat de staat geld. Kent een categorie een negatief getal, dus in de witte cirkel? Dan levert dat de staat geld op. legenda basispad andere partijen -70 -10 -10 0 0 10 10 90 90 onderwijs zorg sociale zekerheid lastenverlichting gezinnen lastenverlichting bedrijven veiligheid en defensie Effecten op middellange termijn basispad Datapunten buiten het blauwe vlak vallen buiten één standaardafwijking van het langjariggemiddelde (realisaties 1995-2014). Om toch alle datapunten duidelijk weer te geven is voor deze datapunten een schaal gebruikt die drie keer zo klein is. legenda basispad andere partijen Bbp-volume (%) minder economische groei meer economische groei -2,2 2,2 Werkloosheid (%-punt) minder werkloosheid meer werkloosheid 1,3 -1,3 Mediane koopkracht (%, gemiddeld per jaar) minder koopkracht (alle huishoudens) meer koopkracht (alle huishoudens) -1,4 1,4 Begrotingssaldo (% bbp) kost de staat geld levert de staat geld op -2,4 2,4 Effecten op lange termijn basispad Datapunten buiten het blauwe vlak vallen buiten de verwachting gebaseerd op eerdere cijfers. Om toch alle datapunten duidelijk weer te geven is voor deze datapunten een schaal gebruikt die drie keer zo klein is. legenda basispad andere partijen Houdbaarheid (% bbp) overheids- begroting minder goed houdbaar overheidsbegroting beter houdbaar -3,5 3,5 Structurele werkgelegenheid (%) minder werkgelegenheid meer werkgelegenheid -2,2 2,2 Inkomensverdeling (relatieve mutatie van de Gini-coëfficiënt, %) meer gelijke verdeling meer ongelijke verdeling -5,0 5,0 Het basispad Het basispad is de economische ontwikkeling die het CPB verwacht als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. De waardes van alle basispaden staan in tabel 2.1. Een voorbeeld: voor de houdbaarheid van de overheidsbegroting is het basispad 0,4. Is het effect van het beleidspakket -0,7, dan betekent dat dus een houdbaarheidscijfer van -0,3. VVD VVD VVD VVD 0,3 -0,4 0,7 -0,7 -0,1 3,5 2,1 PvdA PvdA PvdA PvdA 0,3 -1,1 1,2 -0,9 -1,1 0,1 -5,7 SP SP SP SP 0,2 -1,8 2,3 -0,3 -3,1 -4,6 -14,4 CDA CDA CDA CDA -0,8 -0,7 0,6 0,3 -1,0 0,4 -0,3 D66 D66 D66 D66 0,2 -0,8 -0,3 0,7 -0,4 0,7 -1,7 ChristenUnie ChristenUnie ChristenUnie ChristenUnie -0,2 0,1 -0,3 0,9 -0,4 -0,2 -1,1 GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks 0,2 -1,1 1,2 -0,2 -0,3 0,3 -6,0 SGP SGP SGP SGP 0,2 -0,8 0,6 -0,3 -0,3 -1,4 0,0 DENK DENK DENK DENK 0,1 -0,4 0,1 0,4 -0,2 0,0 -0,5 VNL VNL VNL VNL 0,4 -0,4 1,6 -0,8 -1,0 0,9 12,6 Vrijzinnige Partij Vrijzinnige Partij Vrijzinnige Partij Vrijzinnige Partij 0,4 -1,1 3,7 -5,5 -6,3 -4,8 -4,4

 

Webpublicatie, boek, datavisualisatie en presentatie

De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes ijn Kaart 2018-2021) is beschikbaar als overzichtelijke webpublicatie met uitleg en verwijzingen, en in boekvorm (pdf). Daarnaast is er dus deze interactieve datavisualisatie, die inzicht geeft in de onderlinge verschillen tussen partijen. Lees ook het persbericht of bekijk de presentatie die gebruikt is tijdens de persconferentie.